Uncategorized

Directeur Europa -- Campagne voor de bossen in Latijns-Amerika

Directeur Europa -- Campagne voor de bossen in Latijns-Amerika


Mighty Earth, een wereldwijde organisatie voor milieucampagnes, zoekt kandidaten voor de functie van Directeur Europa voor onze campagne voor de bossen in Latijns-Amerika. We zijn op zoek naar een getalenteerde campagnevoerder en teambuilder met de juiste ervaring en strategische vaardigheden in belangenbehartiging en communicatie voor het leiden van onze op Europese markten gebaseerde campagne van miljoenen dollars om de bossen, savannes en rechten van de inheemse bevolking van Latijns-Amerika te beschermen tegen de industriële landbouw. Als u bevlogen bent over klimaatverandering, geraakt werd door de tragische branden in het Amazonegebied, en het wilt opnemen tegen grote industriële boosdoeners als Ahold, JBS en Cargill, dan is dit de ideale functie voor u.

Wie wij zijn: Mighty Earth is een wereldwijde campagneorganisatie die zich inzet voor de bescherming van tropische bossen, oceanen en het klimaat, en onze medewerkers zijn over de hele wereld gevestigd. We hebben een leidende rol gespeeld bij het overtuigen van ‘s werelds grootste voedsel- en landbouwbedrijven om een beleid te voeren om ontbossing en schending van de mensenrechten uit hun toeleveringsketens te elimineren, en hebben de invoering van een verschuiving van miljarden dollars naar schone energie gestimuleerd. Onze voorzitter, voormalig Amerikaans congreslid Henry Waxman, is verantwoordelijk voor een aantal van de belangrijkste milieuwetten van de afgelopen 50 jaar, met name de herautorisatie in 1990 van de Clean Air Act en de Safe Drinking Water Act.

Achtergrondinformatie over de positie: In 2016 hebben we een groot project gelanceerd om de bossen, savannes en rechten van de inheemse bevolking van Latijns-Amerika te beschermen, met de nadruk op het doorbreken van de link tussen industriële landbouw en ontbossing. Door middel van creatieve, indringende campagnes en slimme onderhandelingen heeft Mighty Earth belangrijke vooruitgang geboekt: we hebben drie van de vijf grootste sojabedrijven in Latijns-Amerika weten te overtuigen een krachtig beleid te voeren om ontbossing uit hun toeleveringsketens te elimineren.

Als de Directeur Europa — Campagne voor de bossen in Latijns-Amerika, zult u de Europese portefeuille van onze wereldwijde campagne om de bossen in Latijns-Amerika te beschermen tegen ontbossing voor vee en veevoer uitbreiden en leiden, en helpen om de weg naar koolstofarme landbouw in kaart te brengen. Deze positie en de campagne hebben een enorm groeipotentieel.

Uw verantwoordelijkheden omvatten:

 • Het aansturen van een grootschalige internationale campagne om de vleesindustrie te transformeren om de ontbossing te beëindigen, om regeneratieve landbouwpraktijken aan te nemen en om over te schakelen naar plantaardige eiwitten.
 • Het ontwikkelen en implementeren van effectieve plannen en strategieën om de campagnedoelstellingen te bereiken, door communicatie, online, veld- en grassrootsactiviteiten te integreren in een zeer strategische campagne.
 • Het opbouwen van ondersteuning door, coördinatie van en samenwerking met strategische partners in de belangrijkste Europese markten.
 • In gesprek gaan met CEO’s en overheidsfunctionarissen op hoog niveau om milieuvriendelijke beleidslijnen te ondersteunen.
 • Nauw samenwerken met het hele Latijns-Amerikaanse team van Mighty Earth om de algemene strategische doelstellingen te bevorderen.
 • Het genereren van media-aandacht door middel van rapportverslagen, evenementen en persconferenties in belangrijke mediamarkten, door middel van een strategisch mediaplan en het opbouwen van relaties met verslaggevers bij belangrijke mediakanalen.
 • Het adviseren van internationale overheden, liefdadigheidsinstellingen en andere donoren.

Wie u bent:

 • U hebt minimaal 8 jaar ervaring, met een achtergrond in succesvolle campagnes voor het bepleiten van maatschappelijke problemen of grassroots organiseren. U hebt ervaring in het trainen en leiden van personeel, bij voorkeur werkend in een afgelegen omgeving.
 • U bent bevlogen over milieuproblemen zoals klimaatverandering, het beschermen van tropische regenwouden en voedselvraagstukken.
 • U hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • U hebt ervaring in de communicatie met bedrijfsleiders op hoog niveau en/of gekozen functionarissen.
 • U houdt ervan om relaties op te bouwen en tijd door te brengen via de telefoon en video met veel verschillende soorten mensen, zoals interne medewerkers, CEO’s, maatschappelijke organisaties, de media, en meer.
 • U kunt netwerken en coalities opbouwen in verschillende belangengroepen.
 • U hebt ervaring met het ontwikkelen van een campagnestrategie en het uitzoeken hoe besluitvormers tot actie gebracht kunnen worden. U bent zeer creatief, flexibel en slim en kunt een onconventionele aanpak bedenken.
 • U kunt zich nieuwe onderwerpen en gebieden snel eigen maken.
 • U schrijft graag en kunt complexe informatie gebruiken voor het creëren van materialen en rapporten.
 • U kunt een budget optimaal benutten voor een maximale programmatische opbrengst.
 • U bent internationale georiënteerd. U hebt ervaring met en bent toegewijd aan het werken met mensen uit een verscheidenheid aan achtergronden, waaronder verschillende etnische, raciale en religieuze gemeenschappen.
 • Vloeiend Engels is vereist. Aanvullende taalvaardigheden, waaronder Frans, Nederlands, Duits, Portugees, Spaans, Chinees of andere Europese talen zijn een pluspunt, maar niet noodzakelijk.
 • Deskundigheid op het gebied van ontbossing en landbouwvraagstukken is een pluspunt, maar niet vereist.
 • Bekendheid met en connecties in Latijns-Amerika zijn een pluspunt, maar niet noodzakelijk.

Meer over ons team: Mighty Earth bestaat uit mensen met verschillende achtergronden, waaronder non-profit belangengroepen, verkiezingscampagnes, bedrijven die zich bezighouden met publieke zaken, de particuliere sector en wetgevende instanties, op verschillende ervaringsniveaus. We zijn er trots op dat we een gastvrije plek bieden voor mensen van elke huidskleur, leden van de LGBTQ-gemeenschap, ouders, lege-nesters en meer.

Details: Dit is een fulltime positie die in Berlijn, Amsterdam of Parijs kan zijn gevestigd. De functie omvat een aanzienlijke hoeveelheid internationale reizen. U rapporteert aan onze Senior Director for Forests en werkt nauw samen met onze senior medewerkers. Kandidaten zijn verplicht zich te houden aan alle openbaarmakingsvereisten van de Amerikaanse overheid.

Deadline voor sollicitatie: Dien uw sollicitatie zo snel mogelijk in. Voeg een doordachte begeleidende brief bij die verband legt met onze missie en uw schrijfvaardigheid aantoont en laat ons ook weten waar u over deze functie hebt gehoord.

Salaris en arbeidsvoorwaarden: Ons compensatiepakket is concurrerend en evenredig met ervaring en we kunnen uw compensatieverwachtingen al vroeg in het sollicitatieproces bespreken.

Mighty Earth is een werkgever die gelijke kansen biedt; wij verbieden ten strengste discriminatie tegen een werknemer of sollicitant op grond van ras, geloof, huidskleur, geslacht, religie, nationale herkomst, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, genderidentiteit of -uitdrukking of enig andere wettelijk beschermde kenmerken. Vrouwen, mensen met een getinte huidskleur en leden van de LGBTQ-gemeenschap worden sterk aangemoedigd om te solliciteren.


Directeur européen -- Campagne pour les forêts d'Amérique latine

Directeur européen -- Campagne pour les forêts d'Amérique latine


Mighty Earth, une organisation mondiale de plaidoyer environnementale, accepte les candidatures pour un directeur européen dans le but de mener notre campagne sur les forêts d’Amérique latine. Nous recherchons un (e) militant (e) et bâtisseur d’équipe chevronnées possédant l’expérience et les compétences stratégiques en matière d’organisation de plaidoyer et de communication pour mener notre campagne de plusieurs millions de dollars sur les marchés européens afin de protéger les forêts, les savanes et les droits autochtones d’Amérique latine de l’agriculture industrielle. Si vous êtes passionné par le changement climatique, troublé par les incendies tragiques en Amazonie et que vous voulez affronter les grands coupables de l’industrie comme Ahold, JBS et Cargill, cela pourrait être le travail pour vous.

Qui sommes-nous: Mighty Earth est une organisation de plaidoyer mondiale qui œuvre à protéger les forêts tropicales, les océans et le climat avec du personnel basé dans le monde entier. Nous avons joué un rôle de premier plan en persuadant les plus grandes entreprises alimentaires et agricoles du monde d’adopter des politiques visant à éliminer la déforestation et les violations des droits de la personne de leurs chaînes d’approvisionnement et nous avons conduit l’adoption de changements de plusieurs milliards de dollars vers l’énergie propre. Notre président, l’ancien membre du Congrès des États-Unis Henry Waxman, est responsable de certaines des lois environnementales les plus importantes des 50 dernières années, notamment la ré-autorisation en 1990 des Lois sur la qualité de l’air et sur la salubrité de l’eau potable.

Contexte du poste: En 2016, nous avons lancé un large projet de protection des forêts, des savanes et des droits indigènes d’Amérique latine, en mettant l’accent sur la rupture du lien entre l’agriculture industrielle et la déforestation. Grâce à des campagnes créatives, percutantes et à des négociations avisées, Mighty Earth a fait d’importants progrès en obtenant des stratégies solides de la part de trois des cinq plus grandes entreprises de soja d’Amérique latine pour éliminer la déforestation de leurs chaînes d’approvisionnement.

En tant que directeur européen de la campagne sur les forêts d’Amérique latine, vous élargirez et dirigerez le portefeuille européen de notre campagne mondiale visant à protéger les forêts d’Amérique latine contre la déforestation pour les bovins et l’alimentation animale et aider à tracer la voie de la décarbonisation de l’agriculture. Cette position et cette campagne ont un énorme potentiel de croissance.

Vos responsabilités comprendront :

 • Conduire une campagne internationale à grande échelle pour transformer l’industrie de la viande pour mettre fin à la déforestation, adopter des pratiques agricoles régénératrices et passer aux protéines végétales.
 • Élaborer et mettre en œuvre des plans et des stratégies efficaces pour atteindre les objectifs de la campagne, intégrer les communications, en ligne, sur le terrain et locale dans une campagne hautement stratégique.
 • Renforcer le soutien, coordonner et collaborer avec des partenaires stratégiques sur les principaux marchés européens.
 • Collaborer avec les chefs de la direction (P.D.G) et les hauts fonctionnaires du gouvernement pour soutenir les politiques favorables à l’environnement.
 • Travailler en étroite collaboration avec l’ensemble de l’équipe Mighty Latin America pour faire progresser les objectifs stratégiques globaux.
 • Attirer l’attention des médias par le biais de communiqués de presse, d’événements, de conférences de presse dans les principaux marchés médiatiques, au moyen d’un plan stratégique pour les médias et établir des relations avec les journalistes dans les secteurs principaux.
 • Conseiller des gouvernements internationaux, des philanthropies et d’autres donateurs.

Qui êtes-vous :

 • Vous avez au moins huit ans d’expérience, avec une expérience professionnelle de campagnes réussies de plaidoyer ou d’organisation communautaire. Vous avez de l’expérience dans la formation et la gestion du personnel, idéalement dans des régions éloignées.
 • Vous êtes passionné par les questions environnementales telles que le changement climatique, la protection des forêts tropicales humides et les questions alimentaires.
 • Vous avez d’excellentes compétences en communication verbale et écrite.
 • Vous avez de l’expérience dans la communication avec des cadres supérieurs d’entreprise et/ou des élus.
 • Vous aimez établir des relations et passer du temps au téléphone et à la vidéo avec de nombreux types de personnel, y compris le personnel interne, les chefs de la direction, les organisations de la société civile, les médias et plus encore.
 • Vous pouvez réseauter et construire des coalitions dans diverses circonscriptions.
 • Vous avez de l’expérience dans l’élaboration d’une stratégie de campagne et dans la façon de déplacer les décideurs. Vous êtes très créatif, agile et avisé et pouvez proposer des approches non conventionnelles.
 • Vous pouvez vous mettre à jour rapidement sur de nouveaux sujets.
 • Vous aimez écrire et pouvez prendre des informations complexes et créer des documents et des rapports.
 • Vous pouvez maximiser un budget pour une production programmatique maximale.
 • Vous avez une orientation internationale. Vous avez de l’expérience et vous vous engagez à travailler avec des personnes d’horizons divers, y compris différentes communautés ethniques, raciales et religieuses.
 • La maîtrise de l’anglais est requise. Compétences linguistiques supplémentaires, y compris le français, le néerlandais, l’allemand, le portugais, l’espagnol, le chinois, ou d’autres langues européennes, un atout, mais pas essentiel.
 • Une expertise en matière de déforestation et d’agriculture est un atout, mais pas obligatoire.
 • Familiarité avec et relations en Amérique latine un atout, mais pas obligatoire.

En savoir plus sur notre équipe : Mighty Earth est composé de personnes provenant d’horizons divers, y compris des groupes de défense des intérêts à but non lucratif, des campagnes électorales, des cabinets d’affaires publiques, de secteur privé et des bureaux législatifs, à différents niveaux d’expérience. Nous sommes fiers d’être un endroit accueillant pour les gens de couleur, les membres de la communauté LGBTQ, parents, les « nids vides » et plus encore.

Détails: Il s’agit d’un poste à temps plein qui peut être basé à Berlin, Amsterdam ou Paris. Le poste implique des déplacements internationaux importants. Vous relèverez de notre directeur principal des forêts et travaillerez en étroite collaboration avec nos cadres supérieurs. Les candidats sont tenus de se conformer à toutes les exigences du gouvernement des États-Unis en matière de divulgation.

Dépôt de candidature : Veuillez soumettre votre candidature dès que possible. Veuillez inclure une lettre d’accompagnement réfléchie qui parle à notre mission et démontre vos capacités d’écriture et laissez-nous également savoir où vous avez entendu parler du travail.

Rémunération et avantages sociaux : Notre régime de rémunération est concurrentiel et proportionnel à l’expérience et nous pouvons discuter de vos attentes en matière de rémunération au début du processus d’entrevue.

Mighty Earth est un employeur qui vise à promouvoir l’égalité des chances ; nous interdisons strictement la discrimination contre tout employé ou candidat sur la base de la race, croyance, couleur, sexe, religion, origine nationale, âge, orientation sexuelle, handicap, l’identité ou l’expression de genre et toute autre caractéristique protégée par la loi. Les femmes, les personnes de couleur et les membres de la communauté LGBTQ sont fortement encouragés à présenter leur candidature.


Cargill Nomeada “Pior Empresa no Mundo”

Cargill Nomeada “Pior Empresa no Mundo”

Novos relatórios documentam a “inépcia e incoerência em grande escala” da gigante do agronegócio sediada nos Estados Unidos

11 de julho de 2019

MINNEAPOLIS, Minnesota – A organização de campanhas ambientais Mighty Earth anunciou hoje que havia nomeado a Cargill, com sede em Minnesota, como a “pior empresa do mundo” devido a práticas comerciais inescrupulosas, destruição ambiental e insistência repetitiva em obstruir o progresso global em termos de sustentabilidade. O novo relatório da Mighty Earth, [“Cargill: The Worst Company in the World”] “Cargill: A pior empresa do mundo”, documenta décadas de atos falhos da empresa e destaca a necessidade de uma ação urgente.

“Nos meus 40 anos de carreira no Congresso, eu lidei com várias empresas que se envolveram em práticas abusivas,” Henry Waxman, ex-deputado e presidente da Mighty Earth, escreve no relatório. “Eu vi em primeira mão o impacto prejudicial de empresas que não trazem sua ética consigo ao trabalho. Mas a Cargill se destaca.”

“Como uma das maiores empresas do mundo, a Cargill tem a responsabilidade de lidar com seu impacto colossal,” o CEO da Mighty Earth, Glenn Hurowitz, disse. “A Mighty Earth realiza campanhas em todo o mundo para defender práticas empresariais sustentáveis, e a Cargill continuou vindo à tona quando nossos investigadores buscavam identificar os atores ruins. Quer estivéssemos trabalhando com óleo de dendê no Sudeste Asiático, com uma plantação de cacau na África Ocidental, ou com o cultivo de soja na América do Sul, a Cargill estava sempre presente, pronta para frustrar o progresso e impedir esforços conjuntos para conservação. Dada sua onipresença e obstinação, decidimos que era hora de dar uma olhada mais de perto no seu passado.”

 

Durante meses a Mighty Earth se envolveu em discussões com a Cargill, inclusive no nível de CEO, para tratar das conclusões do relatório e buscar soluções de longo prazo. A Mighty Earth tem servido como um mediador chave para outros setores – incluindo borracha, chocolate e óleo de dendê – assim que essas empresas buscaram melhorar seus padrões e impactos ambientais. No entanto, a Cargill recusou-se, [time and time again] repetidamente, a abordar substantivamente os problemas identificados pela Mighty Earth. Em vez disso, a Cargill continua priorizando desflorestadores em suas cadeias de suprimento em vez de priorizar o clima ou as demandas de sustentabilidade de seus clientes.

“Em comunicados de imprensa e declarações públicas, a gigante do agronegócio Cargill expressa frustração com o desmatamento, como se fosse algo externo sobre o qual ela não têm controle, como o mau tempo”, disse Hurowitz. “Mas o desmatamento não é algo que está acontecendo com a Cargill, é algo que a Cargill está fazendo.”

O novo relatório da Mighty Earth identifica a Ahold Delhaize – um gigante internacional de supermercados que é dona do Stop & Shop, Giant, Food Lion, Hannaford e muitas outras marcas – como um dos cliente-chaves da Cargill que poderia tomar medidas imediatas. A Ahold Delhaize, apesar de suas próprias promessas de sustentabilidade corporativa, recentemente iniciou uma nova instalação de embalagem de carne em Rhode Island através de um consórcio com a Cargill.

“É importante que a Ahold Delhaize e outros clientes da Cargill estabeleçam novos padrões de fornecimento que eliminem o desmatamento de suas cadeias de suprimentos. Eles têm o poder de forçar a mão da Cargill, mas a contínua falta de ação faz com que eles sejam cúmplices da má conduta da Cargill ”, disse Mat Jacobson, o Diretor Sênior de Florestas da Mighty Earth. “A Cargill só conseguiu se comportar mal por tanto tempo porque não é uma marca voltada para o consumidor. Mas se as pessoas soubessem que a comida que recebem no McDonald’s, Stop & Shop ou Target estava destruindo as florestas tropicais ou que havia sido produzida com escravidão infantil, elas ficariam chocadas ”.

O lançamento do relatório inovador da Mighty Earth dá início a uma longa e multimilionária campanha que enquadra a Cargill e seus clientes. A campanha vai pressionar a gigante do agronegócio a eliminar o desmatamento e os abusos dos direitos humanos de sua cadeia de fornecimento. Para lançar a campanha, ativistas e aliados locais da Mighty Earth, incluindo a Minnesota Clean Water Action, premiaram a Cargill com condecoração duvidosa através de um comício fora da sede da Cargill em Minnesota, no qual ela premiou a empresa com um cartaz de “polegares para baixo”.

Sobre o relatório

Principais descobertas:

 • A Cargill está posicionada para causar mais danos aos frágeis ecossistemas do Brasil, aproveitando a reversão do presidente Bolsonaro de passadas proteções ambientais vitais. Em 2014, a Cargill prometeu acabar com o desmatamento de todas as mercadorias de sua cadeia de fornecimento até 2020. Com apenas um ano, a Cargill continuou a incentivar o desmatamento, permaneceu um dos piores atores no cenário mundial e agora está preparada para abraçar o futuro de uma era Bolsonaro onde vale tudo nas florestas brasileiras.
 • Em novembro de 2017, a Cargill foi multada em US$ 10 milhões pela Commodity Futures Trading Commission por anos de relatórios deliberadamente incorretos sobre seus valores comerciais – com valores incorretos em até 90% – a fim de fraudar tanto o governo quanto seus próprios parceiros comerciais. Em outubro de 2018, David Dines, executivo da Cargill responsável por essas violações, foi promovido a diretor financeiro.
 • Os povos indígenas que dependem das florestas tiveram suas terras invadidas pelas plantações de soja ligadas à Cargill no Brasil. Eles foram forçados a sair de suas terras tradicionais e sofreram aumentos acentuados em índices de câncer, defeitos congênitos, abortos e outras doenças ligadas a pesticidas e herbicidas usados ​​para cultivar soja – frequentemente pulverizados por aviões diretamente acima da cabeça.
 • A Cargill é uma das dez maiores poluidoras da indústria alimentícia dos EUA no que diz respeito a mais de uma dúzia de poluentes, incluindo formaldeído, chumbo, amianto, cianeto de hidrogênio e mercúrio.

Os recursos de foto e vídeo relacionados ao relatório e as operações da Cargill em diferentes mercadorias estão disponíveis para mídia.

Contato: Alex Armstrong, [email protected]


Cargill zum „schlimmsten Unternehmen der Welt“ ernannt

Cargill zum „schlimmsten Unternehmen der Welt“ ernannt

Ein neuer Bericht dokumentiert die „umfassende Untauglichkeit und Inkohärenz“ des US-Agrarriesen.

 1. Juli 2019

MINNEAPOLIS, Minnesota. – Die Umweltorganisation Mighty Earth verkündete heute, dass sie das in Minnesota ansässige Unternehmen Cargill wegen seiner skrupellosen Geschäftspraktiken, seines umweltzerstörerischen Verhaltens und seiner hartnäckigen Behinderung der globalen Fortschritte in Bezug auf Nachhaltigkeit zum „schlimmsten Unternehmen der Welt“ ernannt hat. Der neue Bericht von Mighty Earth, [“Cargill: The Worst Company in the World”] „Cargill: Das schlimmste Unternehmen der Welt“, dokumentiert die Untaten des Unternehmens über Jahrzehnte hinweg und betont den dringenden Handlungsbedarf.

„In meiner 40-jährigen Karriere im US-Kongress habe ich es mit einer Reihe von Unternehmen aufgenommen, die Missbrauch praktizierten,“ schreibt der ehemalige Abgeordnete und Vorsitzende von Mighty Earth, Henry Waxman, in dem Bericht.

„Ich habe mit eigenen Augen gesehen, welche schädlichen Auswirkungen Unternehmen haben, die die Ethik außen vor lassen. Doch Cargill sticht unter all diesen Unternehmen heraus.”

„Als eines der weltweit größten Unternehmen muss Cargill die Verantwortung für die überdimensionalen Auswirkungen, die es verursacht, übernehmen,“ erklärte der Mighty Earth-CEO, Glenn Hurowitz. „Mighty Earth setzt sich in Kampagnen rund um den Globus für nachhaltige Geschäftspraktiken ein. Dabei kam der Name Cargill immer wieder zur Sprache, wenn unsere Ermittlungen Untäter identifizierten – ob bei unserer Arbeit mit Palmöl in Südostasien, dem Kakaoanbau im westlichen Afrika oder dem Sojaanbau in Südamerika, Cargill war überall mit dabei und stets bereit, Fortschritte zu vereiteln und gemeinsame Naturschutzbestrebungen zu erschweren. Angesichts der Allgegenwärtigkeit und Starrsinnigkeit des Unternehmens entschieden wir, dessen zwiespältige Vergangenheit unter die Lupe zu nehmen.“

Monatelang führte Mighty Earth Gespräche mit Cargill, selbst auf CEO-Ebene, um die Ergebnisse des Berichts aufzugreifen und nach langfristigen Lösungen zu suchen. Mighty Earth hat in vielen anderen Bereichen – einschließlich Kautschuk, Schokolade und Palmöl – als Wegbereiter agiert, als Unternehmen dieser Branchen an der Verbesserung ihrer Umweltstandards und deren Auswirkungen arbeiteten. Cargill hat sich jedoch wieder und wieder geweigert, die von Mighty Earth identifizierten Probleme in bedeutender Weise anzugehen. Stattdessen stellt Cargill weiterhin die Entwaldungsunternehmen in seiner Lieferkette über das Klima oder die Nachhaltigkeitsforderungen seiner Kunden.

„In Pressemitteilungen und öffentlichen Stellungnahmen erklärt der Agrarriese Cargill seine Frustration über die Entwaldung, als handle es sich dabei um eine Externalität, über die das Unternehmen keine Kontrolle hat, etwa wie schlechtes Wetter,“ so Hurowitz. „Aber die Entwaldung wird Cargill nicht angetan, sondern sie wird von Cargill verübt.“

Der neue Bericht von Mighty Earth identifiziert Ahold Delhaize – einen internationalen Supermarktriesen und Eigentümer von Stop & Shop, Giant, Food Lion, Hannaford und vielen anderen Marken – als einen der wichtigsten Kunden von Cargill, der unmittelbare Maßnahmen ergreifen könnte. Trotz der eigenen Versprechen zur Unternehmensnachhaltigkeit, begann Ahold Delhaize vor kurzem in einem Joint Venture mit Cargill den Bau eines neuen Fleischverpackungswerks in Rhode Island.

„Es ist wichtig, dass Ahold Delhaize und andere Cargill-Kunden neue Beschaffungsstandards setzen, die die Entwaldung aus ihren Lieferketten eliminieren. Sie haben die Macht, Cargill in Zugzwang zu bringen – ihre andauernde Tatenlosigkeit macht sie jedoch zu Mitschuldigen an Cargills Vergehen,“ erklärte der Senior Director for Forests bei Mighty Earth, Mat Jacobson. „Cargill ist mit seinem schädlichen Verhalten bislang nur deshalb davongekommen, weil es als Marke nicht direkt mit Verbrauchern in Kontakt kommt. Doch wenn die Menschen wüssten, dass die Lebensmittel, die sie bei McDonald’s oder in Stop & Shop und Target kaufen, die Regenwälder zerstören oder mithilfe von Kindersklaverei hergestellt wurden, wären sie schockiert.“

Die Veröffentlichung des bahnbrechenden Berichts von Mighty Earth ist der Start einer mehrere Millionen Dollar schweren und mehrere Jahre umfassenden Kampagne gegen Cargill und dessen Kunden, die den Agrarriesen auffordert, die Entwaldung und Menschenrechtsverletzungen aus seiner Lieferkette zu eliminieren. Zum Kampagnenstart zeichneten lokale Aktivisten von Mighty Earth und deren Verbündete, einschließlich der Clean Water Action von Minnesota, Cargill für seine zweifelhafte Ehre im Rahmen einer Kundgebung vor dem Cargill-Hauptquartier in Minnesota mit einer „Daumen runter“-Plakette aus.

 

Über den Bericht

Die wichtigsten Ergebnisse:

 • Cargill ist bereit, an empfindlichen Ökosystemen in Brasilien noch mehr verheerenden Schaden anzurichten und macht sich dabei die Zurücknahme von grundlegenden Umweltschutzregelungen durch Präsident Bolsonaro zunutze. 2014 versprach Cargill, bis 2020 die Entwaldung für alle Rohstoffe in seiner Lieferkette zu beenden. Ein Jahr vor diesem Termin schafft Cargill weiterhin Anreize für die Entwaldung und bleibt damit einer der schlimmsten Akteure auf der Weltbühne. Nun steht das Unternehmen kurz davor, den Beginn einer von Bolsonaro eingeläuteten Ära der Anarchie in den Wäldern Brasiliens auszunutzen.
 • Im November 2017 wurde Cargill von der Commodity Futures Trading Commission mit einer Geldstrafe in Höhe von 10 Millionen US-Dollar belegt, nachdem es jahrelang falsche Angaben zu den eigenen Handelswerten gemacht hatte – und zwar um bis zu 90 Prozent –, mit der Absicht sowohl die Regierung als auch seine Handelspartner zu betrügen. Im Oktober 2018 wurde der für diese Vergehen verantwortliche Direktor bei Cargill, David Dines, zum Chief Financial Officer befördert.
 • Mit Cargill verbundene Sojaplantagen in Brasilien nehmen Land ein, das indigenen Völkern gehört, die von den Wäldern abhängig sind. Sie werden von ihrem traditionellen Land vertrieben und erfahren einen starken Anstieg an Krebserkrankungen, Geburtsfehlern, Fehlgeburten und andern Krankheiten, die mit im Sojaanbau eingesetzten, häufig von Flugzeugen direkt über ihren Köpfen versprühten, Pestiziden und Herbiziden in Verbindung gebracht werden.
 • In der US-Lebensmittelindustrie ist Cargill mit mehr als einem Dutzend Umweltschadstoffe, einschließlich Formaldehyd, Blei, Asbest, Blausäure und Quecksilber, in den Top Ten der Umweltverschmutzer.

Fotos und Videoinhalte zu dem Bericht und zu Cargills Operationen in Verbindung mit verschiedenen Rohstoffen stehen für die Presse zur Verfügung.

Kontakt: Alex Armstrong, [email protected]


Cargill nombrada “La peor empresa del mundo”

Cargill nombrada “La peor empresa del mundo”

Un nuevo informe documenta la “ineptitud e incoherencia a gran escala del gigante de los agronegocios de EE. UU.”.

11 de julio de 2019

MINNEAPOLIS, Minn. – La organización de la campaña ambiental Mighty Earth anunció hoy que nombró a Cargill, con sede en Minnesota, como la “peor empresa del mundo” debido a sus prácticas comerciales inescrupulosas, la destrucción del medio ambiente y la insistencia reiterada en obstaculizar el progreso global en materia de sostenibilidad. El nuevo informe de Mighty Earth, [“Cargill: The Worst Company in the World”] (Cargill: La peor empresa del mundo), documenta décadas de malas prácticas cometidas por la compañía y destaca la necesidad de tomar medidas urgentes.

“En mi carrera de 40 años en el Congreso, asumí el mando de una serie de compañías que llevaban a cabo prácticas abusivas”, escribió en el informe el ex congresista y presidente de Mighty Earth, Henry Waxman. “He visto de primera mano el impacto dañino de las empresas que no llevan su ética al trabajo. Pero Cargill se destaca”.

“Como una de las empresas más grandes del mundo, Cargill tiene la responsabilidad de abordar su gran impacto”, dijo el CEO de Mighty Earth, Glenn Hurowitz. “Mighty Earth realiza campañas en todo el mundo para abogar por prácticas comerciales sostenibles, y Cargill nunca dejó de aparecer en nuestras investigaciones cuando identificamos a los malos actores. Ya sea que trabajáramos en el aceite de palma en el sudeste asiático, en el cultivo de cacao en África occidental o en el cultivo de soja en América del Sur, Cargill siempre estaba allí, listo para impedir el progreso e impedir los esfuerzos conjuntos de conservación. Dada su ubicuidad y obstinación, decidimos que era hora de analizar con más detenimiento su cuestionable pasado”.

Durante meses, Mighty Earth ha mantenido conversaciones con Cargill, incluso a nivel de CEO, para abordar los hallazgos del informe y buscar soluciones a largo plazo. Mighty Earth ha servido como un coordinador clave para otros sectores, como el caucho, el chocolate y el aceite de palma, ya que esas compañías buscaron mejorar sus estándares e impactos ambientales. Sin embargo, Cargill se ha negado una y otra vez a abordar de manera profunda los problemas que identificó Mighty Earth. En cambio, Cargill continúa dando prioridad a los deforestadores en sus cadenas de suministro sobre el clima o las demandas de sostenibilidad de sus clientes.

“En comunicados de prensa y declaraciones públicas, el gigante de los agronegocios Cargill se presenta como frustrado por la deforestación, como si fuera un factor externo sobre el que no tiene control, como el mal tiempo”, dijo Hurowitz. “Pero la deforestación no es algo que le esté sucediendo a Cargill, es algo que Cargill está haciendo”.

El nuevo informe de Mighty Earth identifica a Ahold Delhaize, un gigante internacional de supermercados que posee Stop & Shop, Giant, Food Lion, Hannaford y muchas otras marcas, como un cliente clave de Cargill que podría tomar medidas de inmediato. Ahold Delhaize, a pesar de sus propios compromisos de sostenibilidad corporativa, recientemente inició una nueva instalación de envasado de carne en Rhode Island como una empresa conjunta con Cargill.

“Es importante para Ahold Delhaize y otros clientes de Cargill establecer nuevos estándares de abastecimiento que eliminen la deforestación de sus cadenas de suministro. Tienen el poder de de obligar a Cargill, pero la inacción continua los hace cómplices de las infracciones de Cargill”, dijo el Director Senior de Bosques de Mighty Earth, Mat Jacobson. “Cargill ha logrado salirse con la suya con su mal comportamiento durante tanto tiempo porque no es una marca orientada al consumidor. Pero si la gente supiera que la comida que compran en McDonald’s, Stop & Shop o Target está destruyendo las selvas tropicales o que fue producida con la esclavitud infantil, se escandalizaría”.

La publicación del revolucionario informe de Mighty Earth da inicio a una campaña multimillonaria que llevará varios años dirigida a Cargill y sus clientes, y que instará al gigante de los agronegocios a eliminar la deforestación y los abusos de los derechos humanos de su cadena de suministro. Para lanzar la campaña, los activistas locales de Mighty Earth y sus aliados, entre ellos, Minnesota Clean Water Action, honraron a Cargill por su dudoso mérito con un acto frente a la sede de Cargill en Minnesota, en el que le otorgó a la empresa un cartel de “desaprobación”.

Sobre el informe

Descubrimientos importantes:

 • Cargill está a punto de causar más estragos en los ecosistemas frágiles de Brasil, aprovechando la reducción de las protecciones ambientales vitales del presidente Bolsonaro. En 2014, Cargill se comprometió a poner fin a la deforestación de todos los productos básicos en su cadena de suministro para 2020. A tan solo un año de esa fecha, Cargill ha continuado incentivando la deforestación, sigue siendo uno de los peores actores en el escenario mundial y ahora se prepara para aprovechar el comienzo de una etapa de libertad para todos en los bosques de Brasil, impuesta por Bolsonaro.
 • En noviembre de 2017, Cargill recibió una multa de $10 millones por parte de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (Commodity Futures Trading Commission) por años de informar erróneamente sus valores comerciales (hasta en un 90 por ciento) para estafar al gobierno y sus socios comerciales. En octubre de 2018, David Dines, el ejecutivo de Cargill responsable de estas infracciones, fue ascendido a Director Financiero.
 • En Brasil, los pueblos indígenas que dependen de los bosques han visto sus tierras invadidas por las plantaciones de soja vinculadas a Cargill. Han sido obligados a abandonar sus tierras tradicionales y han sufrido fuertes aumentos en los índices de cáncer, malformaciones congénitas, abortos espontáneos y otras enfermedades relacionadas con los pesticidas y herbicidas que se utilizan para cultivar soja y que a menudo son pulverizados por aviones directamente sobre sus cabezas.
 • Cargill es uno de los diez principales contaminadores de la industria de alimentos de EE. UU. ya que utiliza más de una decena de contaminantes, incluidos el formaldehído, el plomo, el asbesto, el cianuro de hidrógeno y el mercurio.

Las fotos y los videos relacionados con el informe y las operaciones de Cargill en diferentes productos están disponibles para los medios.

Contacto: Alex Armstrong, [email protected]


Dialogue avec Halcyon -- Encourager le changement dans l'industrie du caoutchouc

Dialogue avec Halcyon -- Encourager le changement dans l'industrie du caoutchouc 

By Etelle Higonnet 

The world of rubber  é evolved e  at an impressive rate. 

Often, the change  comes from below . Over the last two years,  major tire manufacturers, one after the other, have agreed to abandon destructive practices for the planet towards a rubber without deforestation. This revolution of the tire inspired courageous actions from quelq ues automakers who set  them  also to adopt without deforestation rubber. As tires account for more than two-thirds of global rubber demand, these reforms have in turn prompted major suppliers, from Asia to  Africa, to take into account developments in this sector. 

Encouraged by this progress and eager to accelerate its  spread , Mighty  Earth  is investigating the supply chain of Halcyon, the world’s largest supplier of rubber, which alone controls 12 percent of the world’s rubber. the planet. A positive change from this company could be the key to a reconversion of the whole  sector The opportunity was too good not to seize it. Thus , based on my experience in the country and in negotiations with business to promote human rights and stop the destruction of forests, I began planning a visit to Cameroon. The third largest employer in the country, this company  controls two large plantations, Sudcam and Hévécam which  together form the largest rubber concession in the world. 

When I arrived, I was greeted by our local partner, Victorien, a member of APED, the main local NGO working in the region where Halcyon owns Hévécam, one of  his huge rubber plantations. We  immediately  got to work. Together, we  developed  a detailed plan for a survey of a number of communities affected by deforestation for rubber, on the Hevecam plan and in the surrounding area.  

We wanted to hear  the story  from A to Z . That is why we wanted to talk with communities recently affected by deforestation ,  but also with those who were victims of land grabbing and abuse more than forty years ago. We have also striven to strike a balance between Aboriginal and non-Aboriginal communities so that everyone’s voice is taken into account in our inquiry. 

  Whether we used well-paved roads, rugged secondary roads or forest trails to get into these communities,  we  heard the same chorus every time . A litany of abuse,  accompanied by the same messages  : ” We are poisoned Help us get clean water. Our forests are gone. Tu s  our livelihoods have been poisoned, died, have disappeared. What are we going to do now ?  By continuing our discussions, we learned  that Hevecam continued to clear large-scale land, impoverish biodiversity and destroy indigenous lands of first- rate cultural  significance    

But in this dark picture, a ray of hope  is emerging  on the horizon : the common Autes have indicated that over the past two years, had become HEVECAM e  a little more receptive to their  grievances .  As the  interviews progressed, it became clear that Halcyon had been open to a positive dialogue. This is where  we have to act .  

D them months later , I e  was  returned  to Cameroon  with a draft report  that I wanted to share  with key stakeholders. We wanted to make sure that the voices of local stakeholders were heard, to accurately represent their concerns and to focus on the relevant issues and proposed solutions. With the help of Victorian and Samuel  Nguiffo , winner  Goldman Prize  of Cameroon e Director  of an NGO, we solicited feedback from a platform 50 local NGOs  fighting  against deforestation, Forest and Community Platform . The next day, we gathered in the offices of Greenpeace Cameroon to meet our guests and indigenous leaders from different parts of the country. These leaders  shared  their experiences, we  have  helped  am im prove our report and we  have informed  this on what our work should focus in the future. G hanks to their courage, dynamism and constructive spirit , c ette consultation day was a huge success  

 The next day, at dawn, Victorian and I drove from Yaoundé to Douala, with Armelle, a colleague of Samuel of the organization Center for Environment and Development (CED),  to  meet , for two days,  the Halcyon representatives and begin our negotiations. Today I can say that it his meeting  corporate commitment s was found to be one of the  most positive and  d are more encouraging than  I have ever  had.   

The company’s leaders  have been  open-minded, thoughtful, knowledgeable and fully committed. In addition to finalizing the report  thanks to the  observations of civil society, NGOs, indigenous leaders and the company itself, we were also able to conclude, with respect and collaboration, an agreement on next  steps to address past environmental and social harms.  

You can read here the resulting agreement.  

From beginning to end, this experience reinforced our belief in the importance of the multifaceted expertise and professionalism of local NGOs, as well as the invaluable knowledge of the Aboriginal leaders involved. She demonstrated  the importance of establishing  a clear dialogue, honest and open with business, and  to e  find interlocutors  open to a  real change    

Mighty  Earth  had the honor of contributing to highlight  existing problems and to get a result  very  positive  thanks to the collaboration of  companies,  of GOs and  d are other stakeholders . Together ,  we worked  to  find a solution . We are  fully  confident that this trip will help put companies caoutcho uc and tire on track,  everything  as they contribute to redirect  an entire sector of the industry to protect forests, farmers and citizens . 


Cargill Report Citations

Endnotes:

 1. U.S. Commodity Futures Trading Commission, Nov. 6, 2017, CFTC Orders Cargill, Inc. to Pay a $10 Million Civil Monetary Penalty for Providing Inaccurate Mid-Market Marks on Swaps, Which Concealed Cargill’s Full Markup, in Violation of Swap Dealer Business Conduct and Reporting Requirements, and for Failing to Supervise Swap Dealer Employees, Accessed Jan 28, 2019, https://www. cftc.gov/PressRoom/PressReleases/pr7640-17.
 2. Painter, Kristen Leigh, Major executive shuffle at Cargill: Dines appointed CFO as Smits heads to Asia, Minnesota Star Tribune, OCTOBER 30, 2018, http://www.startribune.com/major-executive-shuffle-at-cargilldines-appointed-cfo-as-smits-heads-to-asia/499025511/.
 3. USDA Food Safety and Inspection Service, Cargill Meat Solutions Recalls Ground Beef Products due to Possible E. coli O157:H7 Contamination, Aug 23, 2018, https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/FSIS-Content/ internet/main/topics/recalls-and-public-health-alerts/recall-case-archive/archive/2018/recall-069-2018-release; US Department of Agriculture, Cargill Meat Solutions Recalls Ground Beef Products due to Possible E. coli O26 Contamination, Sep 19, 2018, https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/recalls-and-public-health-alerts/recall-case-archive/archive/2018/recall-081-2018-release.
 4. Forbes, Cargill-Macmillan Family, 2016 AMERICA’S RICHEST FAMILIES NET WORTH, June 29, 2016, https://www.forbes.com/profile/cargill-macmillan1/#11b1909323b6.
 5. Mighty Earth, January 31, 2019, https://www.mightyearth.org/cargill_timeline.
 6. Eizenstat, Stuart E., President Carter: The White House Years, St. Martin’s Press, Apr 24, 2018.
 7. Kneen, Brewster, Invisible Giant Cargill and its Transnational Strategies, Pluto Press; Second edition, March 13, 2015.
 8. Watson, Fiona, 2018, Protect the lone Amazonian tribesman. He deserves to live in peace., July 27, https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jul/27/protect-uncontaced-tribes-amazon-humanity.
 9. Meyer, G. (2019, Jun1 13). Cargill warns goal of halting deforestation will be missed. Retrieved from Financial Times: https://www.ft.com/content/a67df690-8def-11e9- a1c1-51bf8f989972
 10. Mendes, Karla, and Pontes, Nadia, Indigenous land, culture at stake in Brazil election — experts, Reuters, October 26, 2018, https://www.reuters.com/article/ us-brazil-election-landrights-deforestat/indigenousland-culture-at-stake-in-brazil-election-expertsidUSKCN1N0241.
 11. Keating, Dave, The Paris Climate Agreement Survived Trump. Can It Survive Brazil’s Bolsonaro?, Forbes, October 24, 2018, https://www.forbes.com/sites/ davekeating/2018/10/24/the-paris-climate-agreementsurvived-trump-can-it-survive-brazils-bolsonaro.
 12. Climate Home News, Bolsonaro has made grim threats to the Amazon and its people, August 10, 2018, http://www. climatechangenews.com/2018/10/08/bolsonaro-madegrim-threats-amazon-people.
 13. Thoror, Ishan, How Brazil’s Bolsonaro Threatens the Planet, Washington Post, October, 19, 2018, https://www. washingtonpost.com/world/2018/10/19/how-brazilsbolsonaro-threatens-planet.
 14. Telesur, Brazil: Indigenous Parliamentary Front Unites Against Bolsonaro, October 6, 2018, https://www.telesurenglish.net/news/BrazilIndigenous-Parliamentary-Front-Unites-AgainstBolsonaro-20181006-0028.html.
 15. Climate Home News, August 10, 2018.
 16. Maisonnave, Fabiano, Amazon at risk from Bolsonaro’s grim attack on the environment, The Guardian, October 9, 2018, https://www.theguardian.com/ environment/2018/oct/09/brazils-bolsonaro-wouldunleash-a-war-on-the-environment.
 17. The Brazilian Coalition on Climate, Forests and Agriculture, Accessed January 28, 2019, http://www. coalizaobr.com.br/home/index.php/en/sobre-acoalizao-2/who-we-are/participantes.
 18. Thoror, Ishan, October, 19, 2018
 19. New York Declaration on Forests: Goal 2, https:// nydfglobalplatform.org/wp-content/uploads/2017/10/ NYDF_Declaration.pdf.
 20. Cargill CEO Announces Major Action on Forests, September 23, 2014, http://www.forestheroes.org/ breaking-cargill-ceo-announces-major-action-onforests/.
 21. Oil Seed and Grain News, Accessed January 28, 2019, http://www.oilseedandgrain.com/soy-facts.
 22. Vergara, Walter et al., The Economic Case for Landscape Restoration in Latin America, World Resources Institute, October, 2016.
 23. Farm Animal Investmernt Risk and Return, n.d., Cerrado Manifesto Statement of Support, Accessed January 28, 2019, https://cerradostatement.fairr.org/signatories/; Mighty Earth, 2017, Still At It, May, http://www. mightyearth.org/wp-content/uploads/2017/05/StillAtIt. pdf.
 24. Union of Concerned Scientists, 2019, Tropical Deforestation and Global Warming, January 28, https:// www.ucsusa.org/global-warming/solutions/stopdeforestation/tropical-deforestation-and-1.html.
 25. World Resources Institute, 2016, Degraded Land in Latin America Could Yield Billions if Restored, Shows New Report, October 28, https://www.wri.org/news/2016/10/ release-degraded-land-latin-america-could-yieldbillions-if-restored-shows-new-report.
 26. Consumer Goods Forum, 2017, Twenty-three Global Companies Pledge to Helping Tackle Soy-Driven Deforestation in Brazil’s Cerrado, October 25, http:// media.theconsumergoodsforum.com/twenty-threeglobal-companies-pledge-to-helping-tackle-soy-drivendeforestation-in-brazils-cerrado/.
 27. The Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations, 2010, Global Forest Resources Assessment 2010: Extent of forest resources, http://www.fao.org/ docrep/013/i1757e/i1757e02.pdf.
 28. Terazono, Emiko, 2014, Welcome to the world of Big Chocolate, December 18, https://www.ft.com/ content/80e196cc-8538-11e4-ab4e-00144feabdc0.
 29. Mighty Earth, 2017, CHOCOLATE’S DARK SECRET, September, https://www.mightyearth.org/wp-content/ uploads/2017/09/chocolates_dark_secret_english_web. pdf.
 30. Brannon, Keith, 2015, 2013/14 Survey Research on Child Labor in the West African Cocoa Sector, Tulane University: School of Public Health and Tropical Medicine, http://www.childlaborcocoa.org/index. php/2013-14-final-report.
 31. World Cocoa Foundation, 2018, Remarks: Child Labor Cocoa Coordinating Group (CLCCG) Annual Meeting, July 17, https://www.worldcocoafoundation.org/ blog/2018-child-labor-cocoa-coordinating-group-8thannual-meeting-remarks.
 32. International Rights Advocates, 2018, COURT OF APPEALS FINDS NESTLE AND CARGILL CAN BE LIABLE UNDER ALIEN TORT STATUTE FOR CHILD SLAVERY IN COTE D’IVOIRE, October 23, http://www. iradvocates.org/press-release/nestle/court-appeals-findsnestle-and-cargill-can-be-liable-under-alien-tort-statute.
 33. Potter, Leslie, 2008, Dayak resistance to oil palm plantations in West Kalimantan, Indonesia, July, https:// www.habitatadvocate.com.au/?p=14594.
 34. Al-Mahmood, Syed Zain, 2015, Palm-Oil Migrant Workers Tell of Abuses on Malaysian Plantations, Wall Street Journal, July 16, https://www.wsj.com/articles/ palm-oil-migrant-workers-tell-of-abuses-on-malaysianplantations-1437933321; Rukmantara, Arie, 2006, Government to sue firms over forest fires, Jakarta Post, September 2; Wakker, Erik, April, 2006, The Kalimantan Border Oil Palm Mega-Project, AIDEnvironement.
 35. The Jakarta Post, 2014, Malaysian firm fined, executives get prison for role in forest fires, Septmeber 11, http:// www.thejakartapost.com/news/2014/09/11/malaysianfirm-fined-executives-get-prison-role-forest-fires.html.
 36. Koplitz, Shannon N, and et al., September 19 2016, Public health impacts of the severe haze in Equatorial Asia in September–October 2015: demonstration of a new framework for informing fire management strategies to reduce downwind smoke exposure, Environmental Research Letters Volume 11, Number 9, https://iopscience.iop.org/ article/10.1088/1748-9326/11/9/094023.
 37. Forest Heroes, 2014, IOI: The Worst Company You’ve Never Heard Of, August 14, http://www.forestheroes. org/ioi-the-worst-company-youve-never-heard-of/; Jacobson, Philip, 2016, Malaysian palm oil giant IOI suspended from RSPO, March 25 March, https://news. mongabay.com/2016/03/malaysian-palm-oil-giant-ioisuspended-from-rspo/.
 38. Rainforest Action Network. (2011, April 27). IOI Group: Stop Undermining Indigenous Rights. Retrieved from The Understory: https://www.ran.org/the-understory/ ioi_group_stop_undermining_indigenous_rights/
 39. Taufik, Kiki, 2016, Unilever palm oil supplier must suspend all plantation expansion to save reputation, The Guardian, April 9, https://www.theguardian.com/ sustainable-business/2016/apr/09/ioi-malaysian-palmoil-company-unilever-mars-kellogg-rspo-deforestation.
 40. Greenpeace, R. F. (2017, May). Policy and Implementation Milestones for IOI Group. Retrieved from https://www.ran.org/wpcontent/uploads/rainforestactionnetwork/ pages/17714/attachments/original/1494891149/ IOIPolicyImplementationMilestones_20170510. pdf?1494891149
 41. Friends of the Earth, 2017, Agribusiness Giant Cargill Suspends Contract with Controversial Guatemalan Palm Oil Producer Over Environmental and Human Rights Violations, December 19, https://foe.org/ news/agribusiness-giant-cargill-suspends-contractcontroversial-guatemalan-palm-oil-producerenvironmental-human-rights-violations/.
 42. Cargill. (2019, February). Cargill Commitment on Human Rights. Retrieved from Cargill: https://www. cargill.com/doc/1432136529974/cargill-commitmenton-human-rights.pdf
 43. Friends of the Earth, Forest Heroes, SumOfUs, 2013, Commodity Crimes: Illicit Land Grabs, Illegal Palm Oil, and Endangered Orangutans, November 27.
 44. Cargill, Inc. n.d., Beef North America, Accessed January 28, 2018, https://www.cargill.com/meat-poultry/beef-na.
 45. US EPA Enforcement and Compliance History (ECHO)
 46. The Pulitzer Prizes, (2010), The 2010 Pulitzer Prize Winner in Explanatory Reporting. Retrieved January 28, 2019, from https://www.pulitzer.org/winners/michaelmoss-and-members-staff
 47. Moss, Michael, 2009, The Burger That Shattered Her Life, New York Times, October 3, https://www.nytimes. com/2009/10/04/health/04meat.html.
 48. Moss, Michael, 2009, Safety Plan Not Followed, New York Times, October 3, https://www.nytimes. com/interactive/projects/documents/food-safetydocuments#p=15&a=542.
 49. Avella, Joe, 2017, Here’s how McDonald’s hamburgers are actually made, Business Insider, February 2, https:// www.businessinsider.com/mcdonalds-hamburgersmenu-beef-meat-cargill-calories-nutrition-2017-1; Hamblin, James, 2014, Come Tour the McNugget Factory, The Atlantic, February 4, https://www.theatlantic.com/ health/archive/2014/02/come-tour-the-mcnuggetfactory/283633/.
 50. Union of Concerned Scientists, 2019, Tropical Deforestation and Global Warming, January 28, https:// www.ucsusa.org/global-warming/solutions/stopdeforestation/tropical-deforestation-and-1.html.
 51. Redman, Russell, 2018, Ahold Delhaize USA to build new meat packaging plant, Supermarket News, October 15, https://www.supermarketnews.com/meat/aholddelhaize-usa-build-new-meat-packaging-plant; Winsight Grocery Business, 2018, Officials Break Ground on Ahold Delhaize Meat Facility, October 12, https://www. winsightgrocerybusiness.com/fresh-food/officials-breakground-ahold-delhaize-meat-facility.
 52. Sysco, Inc., 2017, Sysco Corporation Honors 2017 Top Suppliers, October 30, http://investors.sysco. com/annual-reports-and-sec-filings/news-releas es/2017/10-30-2017-210004288.
 53. Forum for the Future, n.d., The Protein Challenge 2040, Accessed January 28, 2018, https://www. forumforthefuture.org/protein-challenge.
 54. Ahold Delhaize, n.d., Human rights, Stakeholder interests, Accessed January 28, 2019, https://www.aholddelhaize. com/en/about-us/stakeholder-interests/human-rights/.
 55. Redman, Russell, 2018; Winsight Grocery Business, 2018.
 56. Gross, Anna Sophie, 2018, Soy giant Louis Dreyfus pledges deforestation-free supply chain, July 16, https:// news.mongabay.com/2018/07/soy-giant-louis-dreyfuspledges-deforestation-free-supply-chain/.
 57. Jun Lyu, Chairman, COFCO Corporation, 2019, We can feed the world in a sustainable way, but we need to act now, January 24, https://www.cofcointernational. com/newsroom/jun-lyu-we-can-feed-the-world-in-asustainable-way-but-we-need-to-act-now/.
 58. https://www.ft.com/content/a67df690-8def-11e9-a1c1- 51bf8f989972
 59. https://www.cargill.com/story/together-we-can-protectforests-and-preserve-land-in-brazil
 60. https://cerradostatement.fairr.org; https://cdn.fairr.org/ wp-content/uploads/sites/4/2018/07/26122358/CerradoManifesto-SoS-Terms-of-Reference-updated-July-2018. pdf
 61. https://d3nehc6yl9qzo4.cloudfront.net/downloads/ cerradomanifesto_september2017_atualizadooutubro. pdf
 62. https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/ agronegocio/237742-cargill-divulga-carta-aosprodutores-brasileiros-e-se-diz-contraria

Photo Credits:

 1. Cover: Sasin School of Management
 2. Inside Front Cover: Jim Wickens / Ecostorm
 3. Page 3: Mighty Earth
 4. Page 5: Aerovista Luchtfotografie / Shutterstock.com
 5. Page 6: Mighty Earth
 6. Page 7: Simon Mayer
 7. Page 8: Protesters: Mighty Earth; Sizzler sign: Jeremy Brooks; fish kill: Mighty Earth; Packaged meat in supermarket: US Department of Agriculture (USDA)
 8. Page 9: Big Mac: t-mizo; fish kill: Soibe / WikiMedia Commons
 9. Page 10 Palm oil nuts: Mighty Earth; shaking hands: Best Picko; dead fish: Natasha C. Dunn; Uzbek woman picking cotton: Maximum Exposure PR; dead fish: Rafael Saldaña
 10. Page 11: Supermarket meat shelves: USDA; Safeway exterior: Mike Mozart; River in Oklahoma: Toni Klemm / Flickr
 11. Page 12: Pork processing plant: USDA; Cargill Beef Plant: Bidgee / WikiMedia Commons; Brimbob: AWG97 / WikiMedia Commons; Food Safety Inspection Service inspector: USDA
 12. Page 13: Department of Labor Sign: Matt Popovich; Congreso Nacional Argentino: Agustingagliardone / WikiMedia Commons; Meat in supermarket shelves: USDA; chains and bars: Niran Phonruang
 13. Page 14: CFTC Sign: Mark Van Scyoc; Indonesian child harvesting palm fruit: Wakx / Flickr
 14. Page 15: Packaged ground beef: Hailey Godburn / KOMU News; Beardstown, Illinois fish kill: Environmental Integrity Project
 15. Page 16: Amy Duchelle / Center for International Forestry Research (CIFOR)
 16. Page 17: Mighty Earth
 17. Page 18: Aulia Erlangga / CIFOR
 18. Page 19: Frans Harren
 19. Page 20: Neil Palmer / International Center for Tropical Agrigulture via CIFOR
 20. Page 21: Marco Simola / CIFOR
 21. Page 22: Mighty Earth
 22. Page 23: Rainforest: Nanang Sujana / CIFOR; MacLennan: Adrees Latif / Reuters
 23. Page 24: Mighty Earth
 24. Page 25: Jim Wickens / Ecostorm
 25. Page 26: Mighty Earth
 26. Page 27: Christoph Diewald
 27. Page 28: The Nature Conservancy
 28. Page 29: Jim Wickens / Ecostorm
 29. Page 30: Trade for Development
 30. Page 31: Daniel Rosenthal / laif / Mighty Earth
 31. Page 32: Yerimia Leo
 32. Page 33: Axel Fassio/CIFOR
 33. Page 34: Aerovista Luchtfotografie / Shutterstock.com
 34. Page 35: Roger Allen North Downs Picture Agency
 35. Page 36–37: Craig Sonter • Page 38: Photology1971 / Shutterstock.com
 36. Page 39: Gian Ehrenzeller / EPA-EFE / REX
 37. Page 40: Mighty Earth
 38. Page 41: Yudhi Mahendra / Mighty Earth
 39. Page 42: Supermarket News
 40. Page 43: Aleksandar Malivuk / Shutterstock.com
 41. Page 44–45: Eduardo Betioli / Shutterstock.com
 42. Page 46: Tim Cronin / CIFOR
 43. Pages 48, 50: Axel Fassio / CIFOR
 44. Back Cover:Jim Wickens / Ecostorm

A Timeline of Bad Behavior - Citations

That Cargill would make a grand commitment and then ignore it shouldn’t be a big surprise.

From having their membership in the Chicago Board of Trade suspended shortly after incorporating for trying to corner the market on corn and artificially drive up its price, to being responsible for the distribution of  more than 150,000 pounds of contaminated beef to supermarkets just last year

— Cargill has a long and sordid history of duplicity, deception and destruction. Just the past two de- cades provide dozens of examples.

Deadly Listeria Outbreak:

https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm4950a1.htm

http://www.safetyalerts.com/recall/s/00/cargill.html

https://www.foodsafetynews.com/2011/08/cargills-contaminated-history/

 

50,000 fish killed:

http://www.brainerddispatch.com/business/3435856-ex-cargill-manager-sentenced-five-months-prison-river-waste-dumping-case 

 

Fecal Contamination:

https://www.insurancejournal.com/news/midwest/2008/06/16/91023.htm

https://www.foodsafetynews.com/2012/07/wisconsin-sizzler-vindicated-in-state-supreme-court/

https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2001/04/09/an-outbreak-waiting-to-happen/11f105c7-fb06-45b5-ac26-3b5379f62bde/?utm_term=.7666207c4d82

 

Salmonella outbreak:

https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5125a1.htm

http://outbreakdatabase.com/details/2002-multistate-outbreak-of-salmonella-newport-linked-to-emmpakcargill-ground-beef/?outbreak=cargill&year=2002

https://www.foodsafetynews.com/2011/08/cargills-contaminated-history/

https://www.wsj.com/articles/SB1033682927966591873

 

Quote from Food & Water Watch Executive Director Wenonah Hauter:

www.globalresearch.ca/cargill-key-player-in-global-food-crisis/8980

 

15 to 50 times the limit:

http://tucsoncitizen.com/morgue2/2001/06/23/223516-mill-owner-to-pay-7-7m-apologize-about-emissions/

https://azdailysun.com/kingman-steel-mill-to-pay-fine-in-air-pollution-case/article_0101f775-1131-532a-bf01-fc903c28377f.html

 

A quarter of a million pounder:

https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/frame-redirect?url=https://www.fsis.usda.gov/OA/recalls/rnrfiles/rnr031-2001.htm

https://www.nytimes.com/2001/05/10/us/national-briefing-washington-hamburger-recalled.html?mtrref=www.google.com&gwh=932C13D67A462EF2EBA4F49B41990B46&gwt=pay

http://www.safetyalerts.com/s/012/empck.html

 

Union-Busting:

https://www.dln.com/cr/index2003/april%2009,%202003.pdf

 

More than 60 million gallons of toxic waste:

http://articles.orlandosentinel.com/2005-07-07/news/SWMOSAIC07_1_polk-county-hillsborough-county-water

https://www.enn.com/articles/13626-fertilizer-manufacturer-dumps-damaging-water-into-tampa,-fla.,-creek

https://www.dailykos.com/stories/2004/9/8/49380/-

https://www.iatp.org/news/cargill-repairs-dike-breached-by-storm

 

Price Fixing Corn Syrup:

https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2004-mar-12-fi-cargill12-story.html

 

Forced child labor:

https://laborrights.org/releases/human-rights-watchdog-and-civil-rights-firm-sue-nestle-adm-cargill-using-forced-child-labor

 

Uzbeki Slavery:

https://www.theguardian.com/business/2005/mar/15/ethicalbusiness.money

http://www.cottoncampaign.org/uploads/3/9/4/7/39474145/2005_ejf_whitegold.pdf

 

More dead fish:

https://www.mercurynews.com/2007/11/07/cargill-to-pay-fine-for-toxic-brine-spill/

Penalties/Fines:

https://violationtracker.goodjobsfirst.org/parent/cargill

Systematic Violations:

https://www.bizjournals.com/twincities/stories/2005/08/29/daily38.html

 

Poultry waste:

https://www.insurancejournal.com/news/southcentral/2005/06/14/55947.htm

 

Coli Recalls 845,000 Pounds of Beef:

https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/fsis-archives-content/internet/main/topics/recalls-and-public-health-alerts/recall-case-archive/archives/ct_index857

https://www.foodsafetynews.com/2011/08/cargills-contaminated-history/

 

Salmonella in 15 States:

http://outbreakdatabase.com/details/2009-multistate-outbreak-of-salmonella-newport-linked-to-beef-packers-inc.-cargill-ground-beef/?outbreak=cargill

                                                                                                                                               

20,000 Pounds of Ground Beef Contaminated:

https://www.emaxhealth.com/1506/75/34713/cargill-continues-struggle-ground-beef-safety-issues.html

 

Coli Down Under:

https://archive.is/20110714063659/http://www.meatinternational.com/news/slaughtering/australia-cargill-exports-beef-tracking-system-at-abattoir-id1329.html

https://www.farminguk.com/news/australia-cargill-lose-export-license-_14719.html

 

…And more E. Coli:

https://www.nytimes.com/2010/09/03/business/03beef.html?_r=3&partner=rss&emc=rss

https://www.syracuse.com/news/2010/08/pennsylvania_company_recalls_g.html

https://www.foodandwaterwatch.org/sites/default/files/cargill_a_threat_to_food_and_farming.pdf

 

Intimidating Villagers in Indonesia:

https://www.upi.com/Energy-News/2011/08/30/Cargill-tied-to-violence-in-Sumatra/61171314711081/

https://www.ran.org/the-understory/cargill_exposed_a_trail_of_human_rights_abuses/

https://www.somo.nl/wp-content/uploads/2017/06/SOMO-report-The-two-hats-of-public-security-actors-Indonesia.pdf

https://corpwatch.org/article/green-deserts-palm-oil-conflict

https://www.farmlandgrab.org/post/view/19181

https://www.academia.edu/36951457/Human_Rights_Abuses_and_Land_Conflicts_in_the_PT_Asiatic_Persada_Concession_in_Jambi_Report_of_an_Independent_Investigation_into_Land_Disputes_and_Forced_Evictions_in_a_Palm_Oil_Estate

 

40 Cases of Salmonella in 8 States:

http://outbreakdatabase.com/reports/2012_Cargill_Samonella_Outbreak,_CDC_Update,_August_6,_2012.pdf

 

181 Cases of Salmonella Across 37 States:

https://www.pewtrusts.org/-/media/legacy/uploadedfiles/wwwpewtrustsorg/reports/produce_safety_project/groundturkeyfinalpdf.pdf

 

Systematic Gender and Racial Discrimination:

https://5newsonline.com/2014/01/22/cargill-pays-out-2-2-million-after-discrimination-claims-in-springdale/

 

Tax Evasion:

https://www.theguardian.com/business/2011/jun/01/argentina-accuses-grain-traders-tax-evasion

 

OSHA Citation:

https://www.osha.gov/news/newsreleases/region5/11192012

 

Palm Oil from Child and Slave Labor:

http://www.schusterinstituteinvestigations.org/slavery-palm-oil-plantations-indonesia

 

Illegal Land Grabbing in Colombia:

http://www.facing-finance.org/en/database/cases/cargill-landgrabbing-in-colombia/

 

Child Labor, Land Grabbing and Deforestation in SE Asia:

https://www.ran.org/press-releases/report-child-labor-land-grabbing-and-deforestation-rampant-across-palm-oil-giant-klk_s-operations/

 

Concealing Huge Markups:

http://www.fcpablog.com/blog/2017/11/7/cftc-fines-cargill-10-million-for-hiding-trade-costs.html

 

Child Slavery Lawsuit Moves Forward:

https://www.courthousenews.com/chocolatiers-face-tough-slog-in-slave-labor-appeal/

 

Lagoon Breach Fish Kill:

https://www.chicagotribune.com/investigations/ct-pig-farms-pollution-cargill-met-20160802-story.html

 

E Coli Outbreak Across Nation:

http://fortune.com/2018/09/20/ground-beef-recalled-e-coli/

 

Price Fixing for Road Salt in Ohio:

https://www.ohioattorneygeneral.gov/Media/News-Releases/March-2012/Attorney-General-DeWine-Files-Antitrust-Complaint

https://www.ohioattorneygeneral.gov/Files/Briefing-Room/News-Releases/Antitrust/2015-06-03-Cargill-Morton-Settlement-Agreement-wit.aspx

 


Rapid Response Palm Oil

Palm Oil


Mighty Earth’s Rapid Response monitoring system currently monitors more than 3500 oil palm concessions in Indonesia and Malaysia, covering about 21 million hectares, an area more than twice the size of Portugal. Trader performance on grievance handling is presented below.

Performance as of December 18, 2019; click on company logo for more details on grievances.

Links to traders’ grievance logs and information here.

Reports


Dozens of Iowa-Based Groups and More than 91,000 People Ask Presidential Candidates to Reject Failed Biofuels Policy

Through both in-person and digital deliveries today, all of the 2020 presidential candidates are hearing from more than 50 Iowa-based groups and leaders and more than 91,000 people concerned about the damage that our nation’s biofuels addiction is causing the environment.

“Unfortunately, both parties are largely blind to the catastrophic consequences of embracing biofuels,” said Rose Garr, campaign director at Mighty Earth. “At a time when our planet is already facing a climate crisis, our biofuels policies are increasing carbon emissions and destroying millions of acres of prairies, wetlands, and forests.”

The petition, which was organized by environmental organization Mighty Earth and includes more than 3,000 Iowan signatories, notes: “Over the past decade, the surge in production of food-based biofuels has been a disaster for the environment and climate. Increased corn and soy production for ethanol and biodiesel have led to the widespread loss of wildlife habitat, water pollution, and increased climate pollution as native ecosystems in the Midwest and abroad are destroyed for new crop production. These biofuels, which are as dirty as fossil fuels, or worse, have no place in a clean energy economy.”

“We’re seeing a groundswell of grassroots support here in Iowa — it’s clear that concerns about ethanol have been on people’s minds for quite a while,” said Anya Fetcher, lead organizer in Iowa City. “More than 85 people came out to our forum in Iowa City last Wednesday, ready to learn, discuss, and collaborate on this effort. People have been feeling frustrated and helpless, because Big Ag often seems impossible to fight. But the goals of this campaign are tangible and attainable, with a strategy and tactics that people can understand and be a part of. That’s exciting!”

Fifty-six Iowa-based groups also called on the candidates to support energy and land policies that reduce biofuel crop production and shift the state to increased land conservation and clean energy generation.

“We’re calling on the next president to embrace real solutions to climate change, including a reduction in the use of food-based biofuels, an increased focus on truly clean energy, and programs to compensate landowners for providing carbon sinks and natural habitat,” said Garr. “Far from the corn-at-all-costs caricature that Big Ag and the Beltway pundits would have you believe, the voters of Iowa know that smart, responsible climate action is necessary. And they will be looking for someone to lead on this issue.”

For the past three years, Mighty Earth has championed pro-environment reforms to the Renewable Fuel Standard (RFS), which mandates increasing biofuel consumption through 2022. In January, Mighty Earth’s activists in Iowa launched a new effort to educate political leaders and policymakers and explain why food-based biofuels are not a viable solution to climate change.


Batang Toru

Batang Toru Dam

A Tapanuli orangutan. Photo: Andrew Walmsley

A new article in Mongabay exposes in breathtaking detail the dire threat that the Tapanuli orangutan now faces. Identified as a unique species in 2017, the discovery of the Tapanuli stunned the scientific community and drew international headlines. This announcement marked the first time since the 1920s that a new species of great ape had been found. The Tapanuli is one of just eight great apes on the planet — including humans. It now faces an existential threat, as the Bank of China and an overlapping maze of Indonesian and Chinese entities aim to build a dam that would permanently fragment its habitat.

The Tapanuli orangutan has a total population of just 800 — far lower than any other great ape species. They are found exclusively in the Batang Toru forest, on the island of Sumatra in Indonesia. The Tapanuli are already under siege from a dizzying array of threats. Poaching, habitat loss, and climate change are all pushing them to the brink. The Batang Toru dam would permanently bisect their territory, impeding each Tapanuli orangutan’s potential to find a mate and lessening their ability to sustain the level of genetic diversity needed to remain viable.

National Geographic aptly summarized the dire situation: “The world’s rarest great ape, discovered only in 2017, will not survive the building of a $1.6 billion hydroelectric power plant and dam in the middle of its remaining habitat in Sumatra, Indonesia, wildlife experts warn.”

In all recorded human history, no great ape has been made extinct. If the Batang Toru dam is built, that will no longer be true.

 

 

This Planet Story shows the hydrodam’s progress from June 2017-February 2019, including forest clearance, establishment of spoil pits, and road development for access. Credit: James Askew

At Mighty Earth, we are asking Joko Widodo, President of Indonesia, to cancel the dam project. You can view the letter we sent to President Jokowi in English and Bahasa

We are also calling on the Bank of China to de-fund the dam and on other Chinese and Indonesian entities to pull out of the project, including Sinohydro and the Dharmawangsa Group. Each has the power to withdraw its financing and protect the Tapanuli.

The Tapanuli is one of humanity’s closest relatives, and we now have only a small window left before it’s too late to save them.


Koukoutamba Dam

Koukoutamba Dam

The Moyen-Bafing dam could kill up to 1,500 Guinean chimpanzees

In 2018, Guinea made a bold commitment to set aside over 6,000 square kilometers of its most rugged, pristine, and biologically diverse territory. Inspiring a surge of celebration from scientists and conservationists around the world, Guinea committed to creating the Moyen-Bafing National Park, which is poised to become one of Africa’s premiere natural places and a heaven for one of the planet’s largest populations of western chimpanzees.

The park now faces an immediate and dire threat, as Sinohydro is on the cusp of building the Koukoutamba dam, which would wipe out thousands of western chimpanzees.

The dam would regularly cause flooding throughout an area twice the size of San Francisco. Rebecca Kormos, a primatologist who has spent decades studying the region, said in a recent interview with The Guardian that if the dam is built “it would have the biggest impact a development project has had on chimpanzees, ever.”

If built, the Koukoutamba dam would kill up to 1,500 western chimpanzees — one-twelfth of the national population. The species’ numbers have fallen by 80 percent in the last two decades and is now listed as “critically endangered” by the International Union for the Conservation of Nature.

At Mighty Earth, we are campaigning to stop reckless energy projects, save wildlife and prevent destructive development in our planet’s most majestic national parks. We are calling on Sinohydro to immediately cancel its plans to build the Koukoutamba dam.


Rapid Response Success Stories

Rapid Response Success Stories

Success Stories

Mighty Earth’s Rapid Response monitoring system is leading to faster interventions by palm oil traders to address cases of deforestation and peatland development. 

Rapid Response has incentivized palm oil traders to secure moratoria on further plantation development, publish new grievance protocols and track grievances, engage with non-compliant suppliers to bring them into compliance, and suspend non-responsive suppliers from their supply chains. Since launching Rapid Response, there has been universal adoption of public grievance tracking by every trader we have communicated with about the project.

Our work has had an impact on reducing deforestation in supply chains and driven greater transparency for grievance documentation and resolution by traders. Mighty’s Rapid Response program has contributed to securing moratoriums on any further land clearing from twelve groups–BEST Group, Double Dynasty Group, Eagle High Plantations, Felda Global Ventures, Genting Plantations Bhd, Incasi Raya Group, NPC Resources Bhd, NT Corp, QL Resources Bhd, Ta Ann Group, TH Plantations Bhd, and Instant Star Holdings (IJM)–and NDPE policies (including moratoriums on any further land clearing)  from five groups–Austindo Nusantara Jaya, BLD Plantation Bhd, KPN (formally known as GAMA), Samuel International Group, and Bunga. Our results at the group level stem from the fact that our work has incentivized palm buyers to suspend noncompliant groups from their supply chains more than two hundred and sixty times.

To illustrate our results, here are a number of recent success stories where intervention by traders resulted in stopping deforestation. While halting clearing is an important first step, we urge every palm oil company to adopt and become fully compliant with No Deforestation, No Peat, and No Exploitation (NDPE) policies. These include adopting a Group-level NDPE policy that requires them to adhere to the High Carbon Stock Approach methodology and implementing recovery plans to remediate the impacts of past non-compliance. 

Success Story: Bunga

As detailed in Rapid Response Report 32, the group Bunga was found to be clearing forest in the concession Value Greenworld Sdn Bhd in Kelantan, Malaysia. Mighty reported that between November 2019 and October 2020, an estimated 255 hectares of forest were cleared.

Grievances were filed with 16 traders including ADM, Bunge, Sime Darby, and Wilmar, the biofuel company Neste, and 17 consumer brands including Hershey, Colgate-Palmolive, General Mills, and PepsiCo.

As a result of trader engagement, Bunga announced the full adoption of an NDPE policy. Bunga has pledged to conserve HCS and HCV areas, respect native land rights, and increase transparency in its supply chain.

 

Success Story:  Instant Star Holdings Sdn Bhd & IJM Plantations

In Rapid Response Report 30, Mighty found evidence that 112 hectares of forest were cleared in the Aspirasi Kristal (M) Sdn Bhd concessions (areas A & B) between July 2019 and July 2020. Mighty filed grievances with 13 palm traders, 16 consumer brands, and a biofuel company.

In response, IJM Plantations, which lists Aspirasi Kristal plantations as a direct supplier, provided Mighty Earth with published evidence of a newly adopted NDPE policy and ensured that Aspirasi Kristal agreed to the NDPE commitment. In conjunction with IJM’s NDPE commitment,  Instant Star Holdings–the majority shareholder (66.34%) of Aspirasi Kristal plantations–pledged to a group wide moratorium on any further development without proper peer-reviewed HCV/HCS assessments.

Success Story:  Tabung Haji Plantations

PT Persada Kencana Prima, a subsidiary of Tabung Haji Plantations (TH Plantations), cleared and developed a total of 3,708 hectares of peatland forest and non-forested peatland between January 2015 and July 2017. TH Plantations adopted a moratorium on further land development in PT Persada Kencana Prima in July 2017 after a Greenpeace report exposed deforestation and new peatland development in the concession.  However, between April 7 to June 20, 2018, a further 217 hectares of peatland forest were cleared – as documented in Rapid Response Report 5. Evidence on this case has also been published by other NGOs.

A number of traders – ADM, Cargill, GAR, IOI Group, Louis Dreyfus, Musim Mas, Olam and Wilmar – have either suspended trade with Tabung Haji Plantations or engaged with Tabung Haji Plantations, directly or through their third-party suppliers, calling on the company to honor its moratorium on deforestation. As a result of this engagement, Tabung Haji Plantations recommitted to its agreement to complete High Conservation Value (HCV) and High Carbon Stock (HCS) forest assessments before any further development takes place.

Success Story: Gama Group

PT Agriprima Cipta Persada, which is part of the Gama Group, was featured in Rapid Response reports 3 and 4.  PT Agriprima Cipta Persada cleared 2,847 hectares of forest in 2015 and 2016, and cleared or degraded a further 185 hectares of forest between November 2017 and June 2018.  PT Agrinusa Persada Mulia, another Gama Group concession, was also featured in Rapid Response Report 3. Between May and November 2017, 2,361 hectares of forest were cleared in this concession.

A number of traders – ADM, Bunge, Cargill, GAR, Louis Dreyfus, Musim Mas, Olam, and Wilmar – have engaged with Gama Group, directly or through their supplying traders, or suspended trade with the company.  As a result of this engagement, as well as ongoing campaigns by other NGOs including Greenpeace, in August 2018, the Gama Group issued a moratorium on further forest clearance, applicable to all of its group controlled concessions and operations.  Soon after, Gama Group released a group-wide NDPE palm oil policy.

Additional Suspensions

Engagement efforts by a number of traders has also led to the suspension of non-compliant suppliers from their supply chains when the supplier refuses to halt the ongoing clearance and adopt a group level NDPE policy.  More than 260 individual supplier suspensions are linked to Rapid Response cases. This has significantly reduced the market access for many rogue plantation groups and suppliers. As a result of our outreach to the palm oil industry, a number of the worst companies have been permanently suspended by major palm oil traders with NDPE policies.

PARTNERS


About Rapid Response

About Rapid Response

In recent years, many of the world’s largest food and agriculture companies have adopted ‘No Deforestation, No Peat, No Exploitation’ (NDPE) policies, committing to intervene when suppliers engage in deforestation and peatland development. Simultaneously, satellite monitoring data has become more sophisticated and affordable, making it possible for companies and governments to detect and respond to deforestation incidents faster than ever. Still, some palm oil buyers have failed to consistently monitor supplier concessions for deforestation.

In 2017, Mighty Earth – supported by MapHubs, Aidenvironment and Planet – launched our Rapid Response monitoring system to ensure palm buyers remain accountable to their commitments. Our system tracks deforestation and new peatland development across over 3,000 oil palm concessions in Indonesia and Malaysia. The total area currently monitored covers around 21 ~million~ hectares, or 208,000 square kilometers, an area more than twice the size of Portugal. In 2019, Mighty expanded the program to monitor the expansion of soy plantations and cattle farms in Latin America, specifically within the Brazilian Amazon and Cerrado biomes.

Palm Oil

The Rapid Response monitoring program utilizes state-of-the-art RAdar for Detecting Deforestation (RADD) alerts from Wageningen University and Global Land Analysis & Discovery (GLAD) tree cover loss alerts from the University of Maryland to identify recent potential incidents of deforestation and/or peatland development. Next, our team confirms alerts with the most recent high-quality images generated by Planet’s nano satellites.  Finally, we conduct primary research to identify supply chain and financial links between the plantations and the world’s largest agricultural buyers. The team also considers cases brought to Mighty Earth’s attention via partners and independent research. 

To date, the Rapid Response program has identified deforestation and peatland development in oil palm concessions in Papua, West Papua, Sumatra, and Kalimantan in Indonesia, as well as Sarawak in Malaysia. These cases have been linked to dozens of companies and their parent groups.

GLAD Alerts Detected within Medium Density Forest in East Kalimantan, Indonesia

When we find a case with policy violation and clear supply chain linkages, our team publishes the evidence in our monthly Rapid Response reports. We also send reports directly to implicated palm oil traders, ensuring the companies are immediately aware of policy violations and can take swift action to halt incidents before they grow into large-scale events.

Land Clearing Detected in the PT Tandan Sawita Papua Concession in Mighty’s Rapid Response Report 34

Mighty Earth’s work has secured results most effectively with companies that have a public and transparent grievance tracking process, including a log of filed grievances and progress updates. Thus, we strongly urge all palm oil traders to invest in improving transparency for both the supply chain as well as grievance tracking. Mighty’s own Trader Tracker keeps a history of how seriously companies respond to incidents.

Visit our Palm Oil Success Stories page to learn more about the impact of our work.

Soy and Cattle

Mighty Earth also monitors large-scale cases of deforestation and native vegetation conversion in the Brazilian Amazon and Cerrado. Clearance is detected using satellite imagery, connected to the supply chains of the largest soy traders and meatpackers in Brazil, and documented in our Soy and Cattle Tracker. Because of their financial relationships with producers and influence over market access, soy traders and meatpackers play a critical role in ensuring soy and cattle supply chains are deforestation and conversion-free.

Cases are selected using satellite-based deforestation alert systems, including the Brazilian National Institute for Space Research’s DETER system as well as World Resources Institute’s GLAD (Global Land Analysis & Discovery) alerts to detect native vegetation clearance in the Brazilian Amazon and Cerrado biomes. All cases are visually confirmed using higher resolution imagery of the property to illustrate conversion of the land. The cases are selected on a regular basis, typically monthly. For each time period, the entirety of deforestation alerts are filtered to the top five municipalities with the most hectares of clearance in both the Amazon and Cerrado. From there, we select between 10-15 properties with the most clearance and the most evident supply chain links to the major soy traders and meatpackers. The intent of the analysis is to focus on the most egregious cases of deforestation with the strongest supply chain links; thus the system does not necessarily report on all clearance in the study area. Occasionally, we also include egregious cases that occur outside of these municipalities and publish special reports (such as our fires report).

PARTNERS


Launch of agroforestry app "CanOvaLator"

Launch of agroforestry app "CanOvaLator"

 

If you want to get involved, help or ask questions, click here.


SumofUs Shareholder Resolution

 

 

 

SumOfUs members filed a shareholder resolution against one of the biggest chocolate companies in the world – Mondelez and Cadbury – asking them to clean up their act for forests and farmers.

 

 


Inspirational film: “The Chocolate Case” about ending slavery in cocoa

Screening and discussion in London: Thursday 06 December 2018 6:30pm to 9:00pm. 

Is eating chocolate linked to child slavery? Watch this entertaining and shocking documentary film about the journalists investigating global chocolate production.

To mark the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, LSE IDEAS, United Nations Cinema and the Embassy of the Kingdom of the Netherlands present a screening of The Chocolate Case, followed by a panel discussion on the links between responsible business, consumers, and modern day slavery. Hosted by LSE IDEAS, the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in London and United Nations Cinema in Sheikh Zayed Theatre, New Academic Building. (Speakers, Arjen Boekhold, Dr Marjolein Busstra, Charlotte Williams Dr Mary Martin).

Twitter Hashtag for this event: #LSEChocolate

Watch the Full documentary – only until the end of December!

For the duration of this advent calendar, you’ll be able to watch this film for free, right here:

 

Were you moved? Want to help?

Do you want to help the real life heroines and heroes in the film, and make a difference?

Want to organize a screening for the film?

Volunteer?

Share the love?

Click on this Call-To-Action button so that you can become one of Tony Chocolonely’s Serious Friends, and find out all the ways you can get involved.

Message from Tony’s Chocolonely: A slave free cocoa industry by creating strong cocoa farmers

Tony's Chocolonely

Let’s start from the beginning: our mission is to make chocolate 100% slave free. In order to achieve our goal we follow five key sourcing principles: traceable beans, a higher price, strong farmers, a long term relationship with our partner farmers and better quality and productivity. In this blog we’re focusing on strong farmers. Why is this so important to create a slave free cocoa industry? What measures need to be taken to make farmers stronger?

Child labor is not a choice

Let’s say you’re an Ivorian (from Ivory Coast) farmer. You’ve had little education, you’ve got no car, no land security and you make about a dollar a day. The farm gate price you receive for your crop is only $2.03 per kilogram (at least, that’s what it was in 2017) and you’ve got no other sources of income. On top of that, your cocoa harvest is about 1,000 kilos per year. That’s not huge.

Poverty is the main cause of illegal child labor in West Africa. To prevent illegal child labor and modern slavery is to eradicate poverty. Not by handing out cash, but by creating strong farmers.

Invest in cooperatives

A cooperative simply means uniting farmers pursuing a common goal to create a strong position. One farmer alone might not be able to afford pesticides or fertilizer. A cooperative, however, is able to supply pesticides for all members for a lower cost per person. Besides supplies, a cooperative may contribute in education in fertile farming. A cooperative means scale advantages.

Organize general annual meetings

One way to involve farmers in the organization of cooperatives is to organize annual meetings. An annual meeting is the perfect opportunity for each involved party (farmers, cocoa buyers) to learn about each other’s objectives and to ask critical questions. General annual meetings provide farmers with insight to the rest of the value chain.

Tony’s annual general meetings

In our case we used these meetings as a chance to celebrate and to put the farmers we work with in the spotlight. We traveled around with our fresh, new Tony’s party truck, we brought Ivorian comedian Magnific along with us and we hosted a concert.

General annual meetings boring?

Not with us, pal.


Save a Chimp

Give to this African rainforests conservation fund, where people can donate to efforts that help save the last – often endangered – primates of Ivory Coast. To donate to Scott McGraw's  African rainforests conversation fund, The Tai Monkey Project,  and chip in to save chimps - click here

View Scott McGraw's presentation on the The Tai Monkey Project below, or click here to view as a PDF.


Mighty Earth Ethical Consumer Guide

This holiday season, buy chocolate from the heart. Please don’t buy chocolate that’s connected to child labor, slavery, or deforestation. Make sure you purchase chocolate only from companies that do their part to protect forests and wildlife.

We’ve pulled together rankings from different experts to give you a sense of where it’s at for some of the world’s biggest chocolate companies in terms of human rights, organic, fair trade, deforestation, and other issues.

Plus you can read up here, if you want to see some of the best guides out there, to help consumers buy the right chocolate:

This guide by Simran Sethi helps you make sense of the different labels – she walks you through what does it mean when a chocolate is “directly traded,” or “bean-to-bar,” and breaks down what various certifications like Fair Trade or Rainforest Alliance entail. https://newfoodeconomy.org/conscious-eaters-chocolate-guide/

The Ethical Consumer guide investigates, scores and ranks the ethical and environmental record of 99 brands of bars of chocolate, chocolate snacks and gift chocolates. They review child labour, deforestation, shine a light on the ethics of Divine and give some Best Buys advice. https://www.ethicalconsumer.org/food-drink/shopping-guide/chocolate

If you’re in a rush and just want a quick list of good chocolate to buy, the Good Trade lists some chocolates that it recommends, which are fair trade and mostly organic  https://www.thegoodtrade.com/features/fair-trade-chocolate

http://www.thegoodshoppingguide.com/ethical-chocolate/

https://grist.org/food/a-guide-to-ethical-chocolate/

If you’re in the UK, you can check this out: https://www.theguardian.com/environment/2007/sep/28/food

And if you’re in Australia, you’re in luck as there are two guides for you: http://fairtrade.com.au/Fairtrade-Products/Chocolate-cocoa and https://guide.ethical.org.au/guide/browse/guide/?type=126

We’ll have a full ranking of 150 companies ready later on, so stay tuned for a really comprehensive ranking coming soon!

Enjoy chocolate this holiday season that tastes good, is good for the planet, and good for people.